Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost

Moderně na kariéru

CZ.1.07/1.1.36/02.0057
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cílové skupiny

Na základě vstupní analýzy a na základně hodnocení výstupů ze spolupráce při pilotním ověřování vhodnosti počítačové profesní diagnostiky pro žáky gymnázií, jsme stanovili následující cílové skupiny projektu:

  1. žáci čtyřletého a víceletého cyklu Gymnázia Havlíčkův Brod
  2. pedagogičtí pracovníci Gymnázia Havlíčkův Brod
  1. Jedná se o smíšenou skupinu chlapců a dívek, kteří navštěvují čtyřleté či víceleté studijní cykly GHB. U této cílové skupiny není kladen zvláštní důraz na minoritní skupiny (vysoce talentovaní, handicapovaní žáci apod.) Projekt zasáhne dva ročníky žáků. Do projektu žáci vstupují na začátku prvního ročníku (resp. kvinty), kdy absolvují činnosti v rámci KA02. Stejní žáci se pak účastní klíčové aktivity 03 na konci druhého ročníku (resp. sexty). Do projektu bude zapojeno minimálně 160 žáků (MI 07.41.14). Počet žáků vychází ze stávajícího počtu žáků víceletého studijního cyklu a ze zájmu žáků o studium na čtyřletém studijním cyklu. Nastavený výstup (160 žáků) je díky odbornému realizačnímu týmu a díky použitému způsobu počítačového kariérového poradenství reálně dosažitelný.
  2. Jedná se o kmenové zaměstnance žadatele, kteří mají částečný či plný úvazek a ve své činnosti se věnují kariérovému poradenství a volbě povolání. Jde tedy o výchovné poradce, školní poradce a třídní učitele. U této cílové skupiny vzniká silná potřeba zvýšení kompetencí pro poskytování kvalitního kariérového poradenství (podpořeno v rámci KA 01). Skupina bude smíšená jak z hlediska pohlaví, tak věku. Do projektu bude zapojeno 8 pedagogických pracovníků (MI 07.41.65). Žadatel již v přípravě projektu oslovil konkrétní osoby k naplnění této cílové skupiny a dosažení nastaveného počtu je tak reálné a podložené. Tato cílová skupina se bude postupně zapojovat do klíčových aktivit se žáky. Získané teoretické znalosti (v rámci KA 01) tak budou moci ve spolupráci s Kariérním poradcem ověřovat v praxi, při práci se žáky.