Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost

Moderně na kariéru

CZ.1.07/1.1.36/02.0057
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Aktivity

Aktivita číslo 5: Evaluace projektu

Účelem aktivity je kvantitavní a kvalitivní evaluace projektu a zpětnovazební šetření pro získání podkladů k sestavení metodiky obsahující postupy a metody realizace kariérového poradenství na GHB. Rozsah a obsah aktivity vychází z předchozí zkušenosti žadatele s realizací projektů ESF, plánovaných cílů projektu a podmínek poskytování veřejné podpory. Aktivita podporuje spec. cíl (3). Rozsah aktivity: 15 měsíců.

Hlavní činnosti aktivity:

 1. Zpětnovazební šetření u žáků - účastníků projektu
  • sestavení zpětnovazebních dotazníků, v podobě internetových formulářů
  • první šetření proběhne před testováním pracovní diagnostikou – bude zjišťován stav a způsob výběru budoucího povolání žáka
  • druhé šetření bude pro žáky absolvující individuální konzultace (KA 04) - předmětem bude hodnocení vhodnosti zvolených metod práce Kariérního poradce a způsobu předávání doporučení žákovi
 2. Zhodnocení postupů a metod využitých při realizaci projektu
  • vhodnost aplikace jednotlivých metod a postupů
  • kvalita vzájemného propojení a návaznosti jednotlivých kroků v rámci procesu komplexního kariérového poradenství
  • zhodnocení přínosu realizovaného kariérového poradenství pro žáky/účastníky projektu
 3. Vytvoření "Metodiky realizace kariérového poradenství na GHB"
  • sestavení závěrů na základě předchozích hodnocení a šetření
  • popis použitých metod a postupů
  • doporučení pro další využití a rozvoj metod kariérového poradenství
Metodika realizace kariérového poradenství na GHB ke stažení (formát PDF)